UDRUGE

HVIDR-a Čazma  

Darko Kajfešpredsjednik udruge

43240 Čazma,Česmanska 28
 M.Novačića 3a,Čazma
 tel.:771-149
mob:091-540- 9132,091-9072- 490 fax:771-149
br.čl.iskaznice:08696

e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama  („Narodne novine“, broj 74/14) i članka 26. Statuta Udruge, Skupština Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Čazma, održana dana 14.02.2015. godine, donijela je

 

S T A T U T  

UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA ČAZMA

 

 

I

OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

 • Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (u daljnjem tekstu: Udruga HVIDR-a) Čazma je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

 

Naziv i sjedište udruge

 Članak 2.

 • Udruga nosi ime "Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Čazma."
 • Skraćeni naziv udruge je "Udruga HVIDR-a Čazma."

Članak 3.

 • Sjedište Udruge HVIDR-a Čazma je u Čazmi, Milana Novačića 3a.

Područje djelovanja udruge

 Članak 4.

 • Udruga HVIDR-a Čazma djeluje na području grada Čazme i općina:Ivanska i Štefanje.

 

Članak 5.

 • Udruga HVIDR-a Čazma je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

 Zastupanje udruge

 Članak 6.

 • Udrugu HVIDR-a Čazma zastupa predsjednik.
 • U slučaju ostavke, suspenzije i duže spriječenosti ili izočnosti predsjednika, udrugu zastupa dopredsjednik ili član Predsjedništva kojeg ovlasti Predsjedništvo Udruge.

Pečat, znak i zastava udruge

 Članak 7.

 • Pečat Udruge HVIDR-a Čazma okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv udruge; u sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.
 • Znak Udruge HVIDR-a Čazma je znak vojnog invalida - osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.
 • Zastava Udruge HVIDR-a Čazma pravokutnog je oblika i plave je boje (2m x 1m). U sredini zastave nalazi se kvadratični znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom, tiskan žutom bojom. Iznad znaka u pravilnom rasporedu stoji naziv Udruga HVIDR-a Čazma tiskan žutom bojom.

 

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 Članak 8.

 • Udruga HVIDR-a Čazma je osnovana u cilju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja, razvitka i unapređenja vrijednosti Domovinskog rata.

 Članak 9.

 • Djelatnosti Udruge HVIDR-a Čazma su:
 • provođenje svih aktivnosti na području realizacije socijalne i pravne zaštite članova
 • briga o realizaciji odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU
 • promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda
 • briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
 • briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
 • briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svojih članova
 • sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
 • planiranje rada Udruge, te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članova Udruge i promicanju vrijednosti Domovinskog rata
 • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju vrijednosti Domovinskog rata
 • informiranje javnosti o radu Udruge
 • udruživanje u članstvo u sustavu HVIDR-a RH
 • razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • provođenje drugih djelatnosti određenih odlukom Skupštine u skladu sa zakonom.

 

 Udruživanje i odnosi prema drugim udrugama

 Članak 10.

 • Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a Čazma na temelju Odluke Skupštine udružuje se u Zajednicu udruga HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije), kao i središnju udrugu Zajednicu županijskih zajednica udruga HVIDR-a Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HVIDR-a RH).
 • Udruživanjem u sustavu HVIDR-a RH, Udruga HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije prihvaća odredbe općih akata temeljem teritorijalnog i hijerarhijskog ustroja središnje udruge HVIDR-a RH.
 • Udruga HVIDR-a Čazma može surađivati sa srodnim udrugama u Domovini i inozemstvu radi ostvarenja svojih ciljeva.

 

Javnost rada

 Članak 11.

 • Rad Udruge HVIDR-a Čazma je javan.
 • Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, objavom na web stranici Udruge, putem medija ili na neki drugi prikladan način.
 • Javnost se može isključiti sa sjednice pojedinog tijela Udruge HVIDR-a Čazma odlukom tog tijela.

III

ČLANSTVO UDRUGE

 Članak 12.

 • Članom Udruge HVIDR-a Čazma može postati hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i pripadnik hrvatskog vijeća obrane, član Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a HVO Herceg bosna sa sjedištem u Mostaru, koji ima državljanstvo RH i posjeduje pravovaljanu potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH.
 • Član Udruge HVIDR-a Čazma(osobe navedene u stavku) ima prebivalište na području djelovanja udruge, a svojim učlanjenjem:
 • prihvaća načela, program i Statut udruge
 • izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge HVIDR-a.
 • Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Čazma na temelju statuta Udruge i Pravilnika koji donosi HVIDR-a RH.

Učlanjenje

 Članak 13.

 • Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji želi postati članom Udruge HVIDR-a Čazma

         podnosi vlastoručno potpisan pristupni list.

 • Predsjedništvo udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz prethodnog članka i da li je kandidat priložio uredno popunjen i potpisan pristupni list. Predsjedništvo udruge može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo s naznačenim obrazloženjem i poukom o prigovoru.
 • Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku od 8 dana od dana prijema odluke može uložiti prigovor na odbijenicu. U tom slučaju Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije provodi raspravu o prigovoru, te donosi odluku o učlanjenju, koja mora biti obrazložena.
 • Članstvo se stječe danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka 3) ovog članka pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen, a stupa na snagu danom izrade članske iskaznice, koja je u nadležnosti HVIDR-a RH.
 • O reviziji zahtjeva za članstvo radi neispunjavanja uvjeta iz članka 12. ovog Statuta i članka 14. stavka 4. i 5. Statuta HVIDR-a RH, odlučuje Glavni odbor HVIDR-a RH.

 Članak 14.

 • Ukoliko član promijeni prebivalište, dužan je u svojoj udruzi zatražiti odjavnicu s kojom se upisuje u drugu Udrugu HVIDR-a, prema mjestu novog prebivališta.
 • Višestruko članstvo nije dopušteno.

Prava i obveze člana udruge

 Članak 15.

 • Član Udruge HVIDR-a Čazma ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima, te može podnositi prigovore na rad predsjednika i članova tijela Sudu časti Udruge HVIDR-a Čazma.
 • Član Udruge HVIDR-a Čazma ima pravo od strane članova tijela udruge biti obaviješten o radu udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.
 • Član Udruge HVIDR-a Čazma ima pravo birati članove tijela udruge.
 • Član Udruge HVIDR-a Čazma ima pravo biti biran u tijela udruge.

Članak 16.

 • Član Udruge HVIDR-a Čazma ima obveze:
 • ostvarivati ciljeve udruge
 • pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge HVIDR-a Čazma, HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH
 • provoditi odluke tijela udruge
 • čuvati interese i ugled udruge
 • izvijestiti udrugu o promjeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u pristupnom listu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene
 • poštivati moralni kodeks ponašanja u udruzi
 • redovito plaćati članarinu.

 

Obveze članova u tijelima udruge

 Članak 17.

 • Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-a Čazma imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi udruge.
 • Izabrani članovi u tijela udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine udruge, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima udruge o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

 

Stegovna odgovornost članova udruge

 Članak 18.

 • Član Udruge HVIDR-a Čazma stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, te općih akata HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH.

 Prestanak članstva u udruzi

 Članak 19.

 • Članstvo u Udruzi HVIDR-a Čazma prestaje:
 • smrću člana
 • istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
 • isključenjem
 • gubitkom statusa HRVI, odnosno, drugih uvjeta propisanih člankom 12. ovog Statuta
 • neplaćanjem članarine duže od 1. godine
 • Član Udruge HVIDR-a Čazma ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u         članstvo.
 • Član udruge može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze. Odluku o isključenju donosi Sud časti Udruga HVIDR-a Čazma. Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Sudu časti Zajednice udruga HVIDR-a županije Bjelovarsko-bilogorske u daljnjem tekstu: HVIDR-a Županije Bjelovarsko-bilogorske). U određenim slučajevima predviđenim Statutom HVIDR-a RH i Poslovnikom o radu Suda časti HVIDR-a RH odluku u isključenju u prvom stupnju može donijeti Sud časti HVIDR-a RH.

 IV

UNUTARNJI USTROJ UDRUGE HVIDR-a ČAZMA

 Opće odredbe

 Članak 20.

 • Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-a Čazma je sustav kojeg čine ustrojstveni oblici udruge u smislu infrastrukture, posredstvom kojih Udruga HVIDR-a Čazma i njeni članovi ostvaruju ciljeve udruge.
 • Ustrojstveni oblik Udruge HVIDR-a Čazma je:

        ogranak Udruge HVIDR-a Čazma

 • Ogranak se formira spram opravdane potrebe na području djelovanja Udruge HVIDR-a Čazma odlukom Predsjedništva udruge, a uz prethodnu suglasnost Predsjedništva HVIDR-a županije Bjelovarsko-bilogorske.
 • Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

 

Ogranak Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 21.

 • Tijela ogranka su:
 • zbor (svi članovi ogranka Udruge HVIDR-a Čazma )
 • izvršni odbor (sastoji se od 5-7 članova, uključujući predsjednika ogranka i tajnika)

Zadaće i ovlasti tijela ogranka Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 22.

 • Zadaće zbora su:

- donosi Pravilnik o radu izvršnog odbora

- razmatra i usvaja izvješće o radu izvršnog odbora

- bira članove izvršnog odbora s mandatom 4. godine

- bira predsjednika i tajnika ogranka

- bira kandidate za tijela Udruge HVIDR-a Čazma

- raspravlja o bitnim pitanjima i donosi odluke s tim u svezi

 • Sjednice zbora održavaju se 1. godišnje. Na sjednicu zbora pozivaju se pismenim putem svi članovi ogranka, a sjednici nazočni čine kvorum. Zbor odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

 Članak 23.

 • Zadaće izvršnog odbora su:

- provodi odluke zbora

- provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge HVIDR-a Čazma

- rukovodi radom ogranka

- donosi plan aktivnosti

- o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Čazma

- predlaže kandidate za tijela Udruge HVIDR-a Čazma

 • Sjednice izvršnog odbora ogranka održavaju se u pravilu 1. mjesečno. Sjednica izvršnog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 1/2 članova izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova članova izvršnog odbora.

 

V

TIJELA UDRUGE HVIDR-a ČAZMA

 

 Članak 24.

 • Tijela Udruge HVIDR-a Čazma su:
 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti 

Skupština Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 25.

 • Skupštinu Udruge HVIDR-a Čazma čine svi članovi udruge.

Zadaće i ovlasti Skupštine Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 26.

 • Skupština Udruge HVIDR-a Čazma:
 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge
 • bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Čazma
 • bira i razrješava predsjednika i članove Suda časti Udruge HVIDR-a Čazma
 • bira i razrješava delegate u Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i bira kandidate za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • odlučuje o udruživanju u HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela udruge i godišnje financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu
 • donosi plan rada i financijski plan udruge za slijedeću kalendarsku godinu
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluke o statusnim promjenama
 • bira i opoziva likvidatora udruge
 • donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
 • Skupština Udruge HVIDR-a Čazma radi prema Poslovniku kojeg sama donosi.

 

Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 27.

 • Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Čazma mogu biti redovne i izvanredne.
 • Na sjednicu Skupštine pozivaju se svi članovi udruge na način određen Odlukom Predsjedništva Udruge.
 • Sjednici Skupštine nazočni članovi udruge čine kvorum.
 • Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 Članak 28.

 • Redovne sjednice Skupštine mogu biti izvještajne i izborne. Redovne izvještajne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik 1. godišnje. Redovne izborne skupštine udruge saziva predsjednik po proteku mandata članova svake 4 godine.
 • Izvanredne sjednice Skupštine saziva:

-     predsjednik udruge na temelju:

 • odluke Predsjedništva
 • pismenog zahtjeva 1/3 članova Udruge HVIDR-a Čazma
 • odluke Nadzornog odbora ili Suda časti Udruge HVIDR-a Čazma
 • odluke Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

predsjednik udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik udruge na sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, istekom roka izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

 • U posebnim slučajevima Izvanredna izborna skupština Udruge HVIDR-a Čazma može se sazvati na temelju Odluke Glavnog odbora HVIDR-a RH i to u slučajevima isteka mandata članova tijela Udruge, te u slučajevima kršenja odredaba općih akata Udruge HVIDR-a Čazma, HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH, te interesa i ugleda HVIDR-a RH, od strane predsjednika i članova tijela Udruge HVIDR-a Čazma, temeljem čl. 26. Statuta HVIDR-a RH.

 Odlukom Glavnog odbora raspuštaju se tijela Udruge HVIDR-a Čazma i imenuje povjerenik za

 sazivanje izvanredne izborne skupštine Udruge HVIDR-a Čazma. 

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 29.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Čazma čine predsjednik, dopredsjednik i najmanje tri člana predsjedništva udruge.
 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma u svojstvu mandatara predlaže sastav Predsjedništva. Članove Predsjedništva na prijedlog predsjednika imenuje Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Čazma.
 • Ukoliko Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Čazma odbije sastav Predsjedništva, predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma obvezan je u roku od 15 dana sačiniti novi prijedlog sastava Predsjedništva, uvažavajući pri tom primjedbe Nadzornog odbora.

 Zadaće i ovlasti Predsjedništva Udruge HVIDR-a Čazma 

 Članak 30.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Čazma:
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta udruge
 • između dvije sjednice Skupštine obavlja funkciju Skupštine udruge
 • donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom udruge
 • provodi odluke Skupštine udruge
 • donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
 • brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva udruge
 • donosi plan aktivnosti udruge
 • upravlja imovinom udruge i donosi financijski plan za sljedeće plansko razdoblje
 • imenuje komisije i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove odrade
 • osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća
 • upozorava na kršenja odredaba statuta nadležna viša tijela u sustavu HVIDR-a RH
 • predlaže kandidate i kandidacijske liste
 • o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • može pokrenuti postupak protiv bilo kojeg člana udruge, te može donijeti odluku o udaljavanju s dužnosti bilo kojeg člana tijela udruge; takva odluka ujedno predstavlja zahtjev za vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti Udruge HVIDR-a Čazma.

 

Sjednice Predsjedništva Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 31.

 • Sjednicu Predsjedništva Udruge HVIDR-a Čazma saziva predsjednik udruge u pravilu najmanje 1. mjesečno. Na sjednicu Predsjedništva obvezno se pozivaju predsjednici tijela Udruge HVIDR-a Čazma, koji istoj nazoče bez prava glasovanja.
 • Sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Čazma je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od 1/2. članova Predsjedništva udruge.
 • Predsjedništvo udruge odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.

 

Predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 32.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma zastupa udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge HVIDR-a Čazma.
 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma mandatar je Predsjedništva Udruge HVIDR-a Čazma, te predlaže Nadzornom odboru Udruge na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora sastav Predsjedništva.
 • Ukoliko se član Predsjedništva ne ponaša sukladno odredbama Statuta ili odlukama tijela Udruge HVIDR-a Čazma, predsjednik Udruge obvezno predlaže Nadzornom odboru razrješenje navedenog člana i daje prijedlog za imenovanje novog člana Predsjedništva.
 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma po položaju je član Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 33.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma:
 • predlaže sastav Predsjedništva Udruge HVIDR-a Čazma
 • brine o provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva udruge
 • saziva i vodi sjednice Skupštine udruge
 • saziva i vodi sjednice Predsjedništva udruge
 • odgovara za zakonitost rada udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva udruge
 • priprema plan aktivnosti udruge
 • brine o korištenju imovine udruge
 • rukovodi odradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u udruzi
 • podnosi redovita izvješća o svom radu i radu Predsjedništva Skupštini udruge, te odgovara za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništva udruge, te brine o upoznavanju javnosti sa radom udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 Članak 34.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma može:
 • svojom odlukom ovlastiti dopredsjednika ili odrediti bilo kojeg člana Predsjedništva udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili izočnosti
 • može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora udruge; odluka Nadzornog odbora u svezi "sporne" odluke je konačna. 

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 35.

 • Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a Čazma je Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Čazma.
 • Nadzorni odbor ima pet članova: predsjednika Nadzornog odbora i četiri člana.
 • U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi tijela udruge HVIDR-a iste razine.

Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 36.

 • Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Čazma :
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • nadzire rad svih tijela udruge najmanje jednom tromjesečno
 • nadzire rad izvršnih odbora u ograncima najmanje jedanput u dvije godine
 • nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge najmanje jednom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta
 • potvrđuje sastav Predsjedništva Udruge HVIDR-a Čazma kojeg predlaže Predsjednik Udruge
 • podnosi redovita izvješća Skupštini udruge
 • podnosi redovita izvješća Nadzornom odboru HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 37.

 • Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Čazma može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela udruge ili nadzor rada ogranka udruge.

Sjednice Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 38.

 • Sjednicu Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Čazma saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilu svaka tri mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće.
 • Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom.

 Sud časti Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 39.

 • Sud časti Udruge HVIDR-a Čazma je tijelo koje odlučuje o povredama odredaba ovog Statuta, kao i općih akata, te donosi odluke s tim u svezi.
 • Pod povredom odredaba općih akata podrazumijeva se povreda prava ili povreda obveza članova Udruge HVIDR-a Čazma, navedenih u općim aktima.

Članak 40.

 • Sud časti Udruge HVIDR-a Čazma ima 3 člana: predsjednika Suda časti i 2 člana.
 • U Sud časti ne mogu biti birani članovi tijela Udruga HVIDR-a Čazma iste razine.

 

Zadaće i ovlasti Suda časti Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 41.

 • Sud časti donosi Poslovnik o svom radu.
 • Sud časti postupa po zahtjevima tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka i prigovorima članova koji se Sudu časti dostavljaju u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi.
 • Sud časti odlučuje o mjeri privremene suspenzije članova Udruge Čazma, u stegovnom postupku spram povrede prava i obveza.
 • Sud časti Udruge HVIDR-a Čazmau suđenju je neovisan.
 • Protiv odluka Suda časti Udruge HVIDR-a Čazma dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
 • O svom radu Sud časti Udruge HVIDR-a Čazma redovito izvješćuje Skupštinu Udruge i Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

 Sjednice Suda časti Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 42.

 • Sud časti Udruge HVIDR-a Čazma sudi u vijeću, a odluku donosi većinom glasova svih članova Suda časti.

Stegovne mjere

 Članak 43.

 • Svojom odlukom u svezi predmeta o kojem raspravlja Sud časti Udruge HVIDR-a Čazma_može izreći stegovnu mjeru.
 • Stegovne mjere su:
 • opomena
 • ukor
 • oduzimanje dužnosti
 • suspenzija članskih prava
 • isključenje iz članstva člana Udruge HVIDR-a.

Članak 44.

 • Opomena i ukor se izriču članu za lakše povrede članskih obaveza.
 • Oduzimanje dužnosti izriče se članu za opetovano činjenje lakših povreda kao i za povrede stegovne odgovornosti
 • Suspenzija članskih prava izriče se članu za opetovano činjenje težih povreda stegovne odgovornosti Uz ovu mjeru stegovne odgovornosti, utvrđuje se i oduzimanje dužnosti. Suspenzija se može izreći najviše na dvije godine.
 • Isključenje iz članstva izriče se članu za činjenje teških povreda stegovne odgovornosti, kao i za opetovano činjenje težih povreda. Isključenje iz članstva u sebi uključuje oduzimanje dužnosti i suspenziju članskih prava.
 • Kada Sud časti Udruge HVIDR-a Čazma donese odluku o pokretanju stegovnog postupka radi teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata u sustavu Udruge HVIDR-a Čazma, dotičnom članu miruju članska prava.

Teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata

 Članak 45.

 • Teža, odnosno teška povreda odredbi općih akata je svako postupanje člana:
 • koje je izazvalo teže, odnosno teške posljedice po ugled i interes "HVIDR-a"
 • koje je izazvalo veću ili veliku materijalnu štetu
 • koje bitno krši Statut Udruge HVIDR-a Čazma
 • kada djeluje u suprotnosti s programom "HVIDR-a", ili se ponaša suprotno načelima i ustroju "HVIDR-a"
 • koje grubo krši etički kodeks ponašanja članova "HVIDR-a".
 • Prosudba o tome da li se radi o težoj ili teškoj povredi odredbi općih akata sastavni je dio odluke Suda časti u predmetnom slučaju.

Postupak pred Sudom časti Udruge HVIDR-a  Čazma

 Članak 46.

 • Tijelo Udruge HVIDR-a Čazma koje je pokrenulo stegovni postupak i član "HVIDR-a" protiv kojeg je postupak pokrenut, imaju položaj stranaka u postupku.
 • Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice što su im stranke iznijele i izvodi samo one dokaze što su ih stranke priložile. Teret dokazivanja činjenica je na podnositelju zahtjeva za stegovni postupak. Sud časti nije vezan prijedlogom stegovne mjere po zahtjevu podnositelja.
 • Stegovni postupak pred Sudom časti završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena. 

VI

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora članova tijela Udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 47.

 • Izbori za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a Čazma obavljaju se javnim ili tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata nego ih se bira.
 • Predsjednika i dopredsjednika Udruge bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština Udruge.
 • Predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Čazma bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština udruge.
 • Predsjednika i članove Suda časti Udruge HVIDR-a Čazma bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština udruge.
 • Delegate za Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i kandidate za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije bira javnim ili  tajnim glasovanjem Skupština Udruge HVIDR-a Čazma.
 • O načinu glasovanja za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a Čazma, te delegate za Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i kandidate za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije odlučuje Skupština.
 • Izabrani su oni članovi tijela Udruge HVIDR-a Čazma koji su dobili najviše glasova nazočnih članova skupštine Udruge HVIDR-a Čazma.

 Članak 48.

 • Izborom ili imenovanjem člana udruge na predsjedničku funkciju u bilo kojem tijelu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije ili bilo kojem tijelu HVIDR-a RH, izabranom članu prestaje mandat predsjednika u bilo kojem tijelu Udruge HVIDR-a Čazma.

 Trajanje mandata

 Članak 49.

 • Tijela Udruge HVIDR-a Čazma biraju se na vrijeme od 4 godine, koliko traje i mandat članova tih tijela.
 • U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan ili izabran na izvanrednoj izbornoj Skupštini, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.
 • Prestankom mandata tijela Udruge HVIDR-a Čazma prestaje i mandat njegovih članova.
 • Mandat članovima tijela Udruge HVIDR-a Čazma može prestati i na temelju razrješenja ili opoziva na Izvanrednoj izbornoj skupštini, kao i raspuštanja od strane Glavnog odbora HVIDR-a RH.

 

VII

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

 Članak 50.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Čazma sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge.
 • Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije propisuje mjerila za izbor delegata u županijsku Skupštinu HVIDR-a, odnosno, mjerila za predlaganje kandidata za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, štujući pritom načelo pravične brojčane i teritorijalne zastupljenosti.
 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Čazma sastavlja kandidacijsku listu za delegate u županijskoj Skupštini HVIDR-a i kandidacijsku listu kandidata za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije na način propisan mjerilima iz prethodnog stavka ovog članka.

VIII

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

 Članak 51.

 • Imovinu Udruge HVIDR-a Čazma čine:
 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koje udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi odnosno djelatnosti utvrđenih statutom, financiranjem programa i projekata udruga iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • pokretne i nepokretne stvari udruge, te druga imovinska prava.
 • Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti utvrđenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 Financijsko poslovanje udruge HVIDR-a Čazma

 Članak 52.

 • Udruga HVIDR-a Čazma neprofitna je udruga.
 • Udruga HVIDR-a Čazma vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

 

IX

PRESTANAK UDRUGE, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

 Članak 53.

 • Udruga HVIDR-a Čazma može prestati s radom odlukom Skupštine udruge koja mora biti donesena 3/4. (tročetvrtinskom) većinom glasova evidentiranih članova udruge ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 Članak 54.

 • Prestankom Udruge HVIDR-a Čazma njezina imovina pripada Zajednici udruga HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

 Članak 55.

(1)   Likvidatora Udruge HVIDR-a   Čazma      imenuje i opoziva Skupština udruge.  

 • Likvidator može, ali i ne mora biti član Udruge.
 • Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

X

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE HVIDR-a ČAZMA

 Članak 56.

 • Članovima Udruge HVIDR-a Čazma za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva udruge može se dodijeliti priznanje ili nagrada.
 • Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
 • Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje Skupština Udruge HVIDR-a Čazma na prijedlog Predsjedništva.
 • Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

 

XI

POČASNI ČLANOVI

Članak 57.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Čazma donosi odluku o počasnim članovima Udruge HVIDR-a Čazma.

 

XII

EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE HVIDR-a ČAZMA

 Članak 58.

 • Udruga HVIDR-a Čazma dužna je voditi evidenciju (popis) članova udruge.
 • Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva, te ostalim osobnim podacima. Za vođenje i ažuriranje popisa članova zadužuje se Predsjednik i Predsjedništvo Udruge.
 • Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
 • Izgled i sadržaj članske iskaznice propisuje svojom odlukom Glavni odbor HVIDR-a RH temeljem članka 8. stavak 5. Statuta HVIDR-a RH.

  

XIII

Članak 59.

 • Radi provođenja članka 10. ovog Statuta, na temelju Odluke o udruživanju, Udruga HVIDR-a Čazma_donosi ovaj Statut kojim se usklađuje sa odredbama Statuta HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske_županije i Statuta HVIDR-a RH.

XIV

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 60.

 • Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova sjednici Skupštine nazočnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

 Članak 61.

 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge HVIDR-a _Čazma.
 • Tumačenje drugih akata Udruge daje tijelo određeno Statutom Udruge.

 Članak 62.

 • Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga.
 • Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge HVIDR-a Čazma od  11.2008.godine.

 

 

Predsjednik Udruge HVIDR-a Čazma:

 

M.P.                      ________________________

Darko Kajfeš

 

 

 

 

U Čazmi, 14.02.2015.

 

OSNOVNI PODACI

Adresa : T.G. Masaryka 8 , 43000 Bjelovar

Telefon/ fax : 043 243 295

E mail : hvidra@hvidra-bjelovar.hr

OIB : 88897428611

KORISNI LINKOVI

   

Udruga je financirana sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja

Županije Bjelovarsko - bilogorske i Grada Bjelovara te osobnim sredstvima, članarinama