UDRUGE

 HVIDR-a Garešnica   

Zdenko Turićpredsjednik udruge

43280 Garešnica,S.Kolara 12
V.Nazora 25
mob.:098-635- 161 tel.:531-290
 fax:531-203
br.čl.iskaznice:014535 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama  („Narodne novine“, broj 74/14) i članka 26. Statuta Udruge, Skupština Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Garešnica, održana dana 01.05.2015. godine, donijela je 

S T A T U T  

UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA GAREŠNICA

I

OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

 • Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (u daljnjem tekstu: Udruga HVIDR-a) GAREŠNICA je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

Naziv i sjedište udruge

 Članak 2.

 • Naziv udruge je Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Garešnica.
 • Skraćeni naziv udruge je Udruga HVIDR-a Garešnica.

 Članak 3.

 • Sjedište Udruge HVIDR-a Garešnica je u Garešnici, Vladimira Nazora 25. Odluku o promjeni adrese donosi Predsjedništvo udruge.

 Područje djelovanja udruge

 Članak 4.

 • Udruga HVIDR-a Garešnica djeluje na području grada Garešnice i općina:Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.

 Članak 5.

 • Udruga HVIDR-a Garešnica je pravna osoba upisana u Registar udruga RH pri Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

 

 Zastupanje udruge

 Članak 6.

 • Udrugu HVIDR-a Garešnica zastupa predsjednik.
 • Predsjedništvo može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 Pečat, znak, naziv i zastava udruge

 Članak 7.

 • Pečat Udruge HVIDR-a Garešnica okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv udruge; u sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.
 • Znak Udruge HVIDR-a Garešnica je znak vojnog invalida - osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.
 • Udruga HVIDR-a Garešnica koristi skraćeni naziv „hvidra“ u pravnom prometu u suglasnosti sa nositeljem prava intelektualnog vlasništva žiga odnosno HVIDR-om RH temeljem Zakona o žigu.
 • Zastava Udruge HVIDR-a Garešnica pravokutnog je oblika i plave je boje (2m x 1m). U sredini zastave nalazi se kvadratični znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom, tiskan žutom bojom. Iznad znaka u pravilnom rasporedu stoji naziv Udruga HVIDR-a Garešnica tiskan žutom bojom.

II

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

 Članak 8.

 • Udruga HVIDR-a Garešnica je osnovana u cilju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja, razvitka i unapređenja vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava.
 • Udruga sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika Domovinskog rata, ljudskih prava i socijalne djelatnosti.

 Članak 9.

 • Djelatnosti Udruge HVIDR-a Garešnica su:
 • provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite i pružanje besplatne pravne pomoći članovima
 • praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU
 • promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda
 • briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
 • briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
 • briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svojih članova
 • sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
 • planiranje rada Udruge, te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članova Udruge i promicanju vrijednosti Domovinskog rata
 • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju razvitku i unapređenju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava
 • informiranje javnosti o radu Udruge
 • udruživanje u članstvo u sustavu HVIDR-a RH (HVIDR-u Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-u RH)
 • razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima

 Udruživanje i odnosi prema drugim udrugama

 Članak 10.

 • Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a Garešnica, na temelju Odluke Skupštine, dragovoljno se udružuje u Zajednicu udruga i članova HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije), kao i krovnu udrugu Zajednicu županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a RH (u daljnjem tekstu HVIDR-a RH)
 • Udruživanjem u članstvo HVIDR-a RH, Udruga HVIDR-a Garešnica prihvaća odredbe općih akata temeljem teritorijalnog i hijerarhijskog ustroja HVIDR-a RH.
 • Udruga HVIDR-a Garešnica može surađivati sa srodnim udrugama u Domovini i inozemstvu radi ostvarenja svojih ciljeva.

 Javnost rada

 Članak 11.

 • Rad Udruge HVIDR-a Garešnica je javan.
 • Javnost djelovanja udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, objavom na web stranici Udruge, putem medija ili na neki drugi prikladan način.
 • Javnost se može isključiti sa sjednice pojedinog tijela Udruge HVIDR-a Garešnica odlukom tog tijela.

 III

ČLANSTVO UDRUGE

 Članak 12.

 • Članom Udruge HVIDR-a Garešnica može postati hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata i pripadnik hrvatskog vijeća obrane, član Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a HVO Herceg bosna, koji ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u RH, te posjeduje pravovaljanu potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga RH ili postrojbi HVO-a.
 • Član Udruge HVIDR-a Garešnica (osobe navedene u stavku) ima prebivalište na području djelovanja udruge, a svojim učlanjenjem:
 • prihvaća načela, program i Statut udruge
 • izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge HVIDR-a.
 • Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Garešnica na temelju Statuta udruge i Pravilnika koji donosi HVIDR-a RH.

 Učlanjenje

 Članak 13.

 • Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji želi postati članom Udruge HVIDR-a  Garešnica podnosi vlastoručno potpisan pristupni list.
 • Predsjedništvo udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz prethodnog članka i da li je kandidat priložio uredno popunjen i potpisan pristupni list. Predsjedništvo udruge može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo s naznačenim obrazloženjem i poukom o prigovoru.
 • Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku od 8 dana od dana prijema odluke može uložiti prigovor na odbijenicu. U tom slučaju Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije provodi raspravu o prigovoru, te donosi odluku o učlanjenju, koja mora biti obrazložena.
 • Članstvo se stječe danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka 3) ovog članka pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen, a stupa na snagu danom izrade članske iskaznice, koja je u nadležnosti HVIDR-a RH.
 • O reviziji zahtjeva za članstvo radi neispunjavanja uvjeta iz članka 12. ovog Statuta i članka 14. stavka 4. i 5. Statuta HVIDR-a RH, odlučuje Glavni odbor HVIDR-a RH, na temelju mišljenja Predsjedništva HVIDR-a RH.

 Članak 14.

 • Ukoliko član promijeni prebivalište, dužan je u svojoj udruzi zatražiti odjavnicu s kojom se upisuje u drugu udrugu HVIDR-a, prema mjestu novog prebivališta.
 • Višestruko članstvo nije dopušteno.

 Prava, obveze i odgovornosti člana udruge

 Članak 15.

 • Član Udruge HVIDR-a Garešnica ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima, te može podnositi prigovore na rad predsjednika i članova tijela Sudu časti Udruge HVIDR-a Garešnica.
 • Član udruge ima pravo od strane članova tijela udruge biti obaviješten o radu udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.
 • Član udruge ima pravo birati članove tijela udruge.
 • Član udruge ima pravo biti biran u tijela udruge.

 Članak 16.

 • Član Udruge HVIDR-a Garešnica ima obveze:
 • ostvarivati ciljeve udruge
 • pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge HVIDR-a Garešnica, HVIDR-a

      Bjelovarsko-bilogorske županije i  HVIDR-a RH

 • provoditi odluke tijela udruge
 • čuvati interese i ugled udruge
 • izvijestiti udrugu o promjeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u pristupnom listu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene
 • poštivati moralni kodeks ponašanja u udruzi
 • redovito plaćati članarinu.

 Obveze članova u tijelima udruge

 Članak 17.

 • Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-a Garešnica imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi udruge.
 • Izabrani članovi u tijela udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine udruge, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima udruge o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

 Stegovna odgovornost i rješavanje sporova članova udruge

 Članak 18.

 • Član Udruge HVIDR-a Garešnica stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, te općih akata HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH.
 • Rješavanje sporova u prvom stupnju u nadležnosti je Suda časti Udruge HVIDR-a Garešnica.

 Prestanak i suspenzija članstva u udruzi i udruženim članicama

 Članak 19.

 • Članstvo u Udruzi HVIDR-a Garešnica prestaje:
 • smrću člana
 • istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
 • isključenjem
 • gubitkom statusa HRVI, odnosno, drugih uvjeta propisanih člankom 12. ovog Statuta
 • neplaćanjem članarine duže od 1 godine
 • Član Udruge HVIDR-a Garešnica ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.
 • Član udruge može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze. Odluku o isključenju donosi Sud časti Udruge HVIDR-a Garešnica. Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije. U određenim slučajevima predviđenim Statutom HVIDR-a RH i Poslovnikom o radu Suda časti HVIDR-a RH odluku u isključenju u prvom stupnju može donijeti Sud časti HVIDR-a RH.
 • U slučajevima prestanka članstva istupanjem, isključenjem, gubitkom statusa i neplaćanjem članarine duže od 1 godine, član je dužan vratiti člansku iskaznicu matičnoj udruzi, koju poništava HVIDR-a RH, te donosi odluku o brisanju istog člana iz evidencije članstva.
 • Ukoliko Skupština udruge donese odluku o istupanju iz članstva zajednice i HVIDR-e RH, ispunjen je nužan i dovoljan uvjet za prestanak članstva. U tom slučaju Predsjedništvo udruge podnosi zahtjev za prestanak članstva Predsjedništvu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije koji potvrđuje Glavni odbor HVIDR-a RH, te donosi odluku o brisanju iste članice iz evidencije članstva HVIDR-a RH.
 • U slučaju dobrovoljnog istupanja iz članstva HVIDR-e, udruga je obvezna prestati sa daljnjim korištenjem naziva i znaka „hvidra“ u pravnom prometu, te izvršiti promjenu podataka u Registru udruga RH, na osnovu zahtjeva HVIDR-e RH kao nositelja prava intelektualnog vlasništva žiga „hvidra“ temeljem odredaba Zakona o žigu i Statuta HVIDR-a RH.
 • Sud časti HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije može donijeti odluku o privremenoj suspenziji prava na članstvo Udruge HVIDR-a Garešnica ili odluku o isključenju udruge u stegovnom postupku. U slučaju isključenja iz članstva, primjenjuju se iste odredbe koje su navedene u stavku 5. ovog članka vezano za obvezu prestanka korištenja naziva i znaka „hvidra“ u pravnom prometu. 

IV

UNUTARNJI USTROJ UDRUGE HVIDR-a GAREŠNICA    

 Opće odredbe

 Članak 20.

 • Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-a Garešnica je sustav kojeg čine ustrojstveni oblici udruge u smislu infrastrukture, posredstvom kojih Udruga HVIDR-a Garešnica i njeni članovi ostvaruju ciljeve udruge.
 • Ustrojstveni oblik Udruge HVIDR-a Garešnica je:
 • ogranak udruge  
 • Ogranak se formira spram opravdane potrebe na području djelovanja Udruge HVIDR-a Garešnica odlukom Predsjedništva udruge, a uz prethodnu suglasnost Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

 

Ogranak Udruge HVIDR-a Garešnica    

 Članak 21.

 • Tijela ogranka su:
 • zbor (svi članovi ogranka Udruge HVIDR-a Garešnica)
 • izvršni odbor (sastoji se od 3-5 članova, uključujući predsjednika ogranka i tajnika)

 Zadaće i ovlasti tijela ogranka Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 22.

 • Zadaće zbora su:

- donosi Pravilnik o radu izvršnog odbora

- razmatra i usvaja izvješće o radu izvršnog odbora

- bira članove izvršnog odbora s mandatom 4. godine

- bira predsjednika i tajnika ogranka

- bira kandidate za tijela udruge

- raspravlja o bitnim pitanjima i donosi odluke s tim u svezi

 • Sjednice zbora održavaju se 1. godišnje. Na sjednicu zbora pozivaju se pismenim putem svi članovi ogranka, a sjednici nazočni čine kvorum. Zbor odluke donosi većinom glasova sjednici nazočnih članova.

 

Članak 23.

 • Zadaće izvršnog odbora su:

- provodi odluke zbora

- provodi odluke Skupštine i Predsjedništva udruge

- rukovodi radom ogranka

- donosi plan aktivnosti

- o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo udruge

- predlaže kandidate za tijela udruge.

 • Sjednice izvršnog odbora ogranka održavaju se u pravilu 1. mjesečno. Sjednica izvršnog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 1/2 članova izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova sjednici nazočnih članova izvršnog odbora.

 

V

TIJELA UDRUGE HVIDR-a  GAREŠNICA   

 Članak 24.

 • Tijela Udruge HVIDR-a Garešnica su:
 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

 Skupština Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 25.

 • Skupštinu Udruge HVIDR-a Garešnica čine svi članovi udruge.

 Zadaće i ovlasti Skupštine Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 26.

 • Skupština Udruge HVIDR-a Garešnica :
 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika i dopredsjednika udruge
 • bira i razrješava članove Predsjedništva udruge
 • bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora udruge
 • bira i razrješava predsjednika i članove Suda časti udruge
 • bira i razrješava delegate u Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i bira kandidate za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • donosi odluke o opozivu i razrješenju članova tijela udruge
 • odlučuje o udruživanju i istupanju iz članstva HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-e RH
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela udruge i godišnje financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu
 • donosi plan rada i financijski plan udruge za slijedeću kalendarsku godinu
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge
 • donosi odluke o statusnim promjenama
 • donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
 • Skupština Udruge HVIDR-a Garešnica radi prema Poslovniku kojeg sama donosi.

 Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 27.

 • Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Garešnica mogu biti redovne i izvanredne.
 • Na sjednicu Skupštine pozivaju se svi članovi udruge na način određen odlukom Predsjedništva udruge.
 • Sjednici Skupštine nazočni članovi udruge čine kvorum.
 • Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

 Članak 28.

 • Redovne sjednice Skupštine mogu biti izvještajne i izborne. Redovne izvještajne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik 1 godišnje. Redovne izborne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik poštujući odredbu o trajanju mandata članova tijela udruge.
 • Izvanredne sjednice Skupštine saziva predsjednik udruge na vlastitu inicijativu ili na temelju:
 • odluke Predsjedništva
 • pismenog zahtjeva 1/3 članova Udruge HVIDR-a Garešnica    
 • odluke Nadzornog odbora ili Suda časti udruge
 • odluke Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH

predsjednik udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik udruge na sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, istekom roka izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

 • U slučaju isteka mandata članova tijela Udruge, Izvanrednu izbornu skupštinu saziva 1/3 članova upisanih u popis članova ili zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga RH.

 Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Garešnica  

 Članak 29.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Garešnica čine predsjednik, dopredsjednik i najmanje tri člana Predsjedništva udruge.

 Zadaće i ovlasti Predsjedništva Udruge HVIDR-a Garešnica     

 Članak 30.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Garešnica:
 • donosi poslovnik o svom radu
 • utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta udruge
 • između dvije sjednice Skupštine upravlja radom udruge
 • može ovlastiti drugu osobu za zastupanje HVIDR-e Garešnica do izbora novog predsjednika na Skupštini udruge
 • donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom udruge
 • provodi odluke Skupštine udruge
 • donosi odluke u skladu sa Statutom udruge
 • brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva udruge
 • donosi plan aktivnosti udruge
 • upravlja imovinom udruge i donosi financijski plan za sljedeće plansko razdoblje
 • imenuje komisije i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove odrade
 • osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća
 • predlaže kandidate i kandidacijske liste
 • donosi odluku o promjeni adrese udruge
 • odlučuje o suradnji sa drugim srodnim udrugama u realizaciji ciljeva statuta
 • o svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • može podnijeti zahtjev za vođenje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana udruge Sudu časti Udruge HVIDR-a Garešnica.

 Sjednice Predsjedništva Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 31.

 • Sjednicu Predsjedništva Udruge HVIDR-a Garešnica saziva predsjednik udruge u pravilu najmanje 1 put u dva mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće. Na sjednicu Predsjedništva obvezno se pozivaju predsjednici tijela udruge, koji istoj nazoče bez prava glasovanja.
 • Sjednica Predsjedništva udruge je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od 1/2. članova Predsjedništva udruge.
 • Predsjedništvo udruge odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.

 Predsjednik Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 32.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Garešnica zastupa udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela udruge.
 • Predsjednik je po položaju je član Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

 Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge HVIDR-a Garešnica    

 Članak 33.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Garešnica:
 • brine o provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva udruge
 • saziva i vodi sjednice Skupštine udruge
 • saziva i vodi sjednice Predsjedništva udruge
 • odgovara za zakonitost rada udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva udruge
 • priprema plan aktivnosti udruge
 • brine o korištenju imovine udruge
 • rukovodi odradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u udruzi
 • podnosi redovita izvješća o svom radu i radu Predsjedništva Skupštini udruge, te odgovara za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništva udruge, te brine o upoznavanju javnosti sa radom udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 Članak 34.

 • Predsjednik Udruge HVIDR-a Garešnica može:
 • svojom odlukom ovlastiti dopredsjednika ili odrediti bilo kojeg člana Predsjedništva udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja određene sjednice.
 • može tražiti preispitivanje odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zakona, te zatražiti očitovanje Nadzornog odbora udruge; odluka Nadzornog odbora u svezi "sporne" odluke je konačna.

 Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 35.

 • Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a Garešnica je Nadzorni odbor.
 • Nadzorni odbor ima 5 članova: predsjednika Nadzornog odbora i 4 člana.
 • U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi tijela udruge HVIDR-a iste razine.

 Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 36.

 • Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Garešnica:
 • donosi poslovnik o svom radu
 • nadzire rad svih tijela udruge najmanje jednom tromjesečno
 • nadzire rad izvršnih odbora u ograncima najmanje jedanput u dvije godine
 • nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge najmanje jednom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta
 • podnosi redovita izvješća Skupštini udruge
 • podnosi redovita izvješća Nadzornom odboru HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • može podnijeti zahtjev za vođenje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana udruge pred Sudom časti HVIDR-a

 Članak 37.

 • Nadzorni odbor može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela udruge ili nadzor rada ogranka udruge.

 Sjednice Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 38.

 • Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilu svaka tri mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće.
 • U slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja sjednice, predsjednik Nadzornog odbora može ovlastiti člana Nadzornog odbora za vođenje iste sjednice.
 • U slučaju ostavke, bolesti, smrti ili isključenja iz članstva, predsjednika Nadzornog odbora na položaju predsjednika mijenja član kojeg ovlasti Nadzorni odbor do izbora novog predsjednika Nadzornog odbora
 • Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom.

 Sud časti Udruge HVIDR-a Garešnica  

 Članak 39.

 • Sud časti Udruge HVIDR-a Garešnica je tijelo koje odlučuje o povredama odredaba ovog Statuta, kao i općih akata, odnosno rješavanju sporova, te donosi odluke s tim u svezi.
 • Pod povredom odredaba općih akata podrazumijeva se povreda prava ili povreda obveza članova udruge, navedenih u općim aktima.

 Članak 40.

 • Sud časti Udruge HVIDR-a Garešnica ima 5 članova i to: predsjednika Suda časti i 4 člana.
 • U Sud časti ne mogu biti birani članovi tijela udruge iste razine.

 Zadaće i ovlasti Suda časti Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 41.

 • Sud časti donosi Poslovnik o svom radu.
 • Sud časti postupa po zahtjevima tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka i prigovorima članova koji se Sudu časti dostavljaju u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi.
 • Sud časti odlučuje o mjeri privremene suspenzije članova Udruge, u stegovnom postupku spram povrede prava i obveza.
 • Sud časti Udruge u suđenju je neovisan.
 • Protiv odluka Suda časti Udruge dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije u roku od 15 dana od dana primitka odluke.
 • O svom radu Sud časti Udruge redovito izvješćuje Skupštinu Udruge i Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

 Sjednice Suda časti Udruge HVIDR-a Garešnica    

 Članak 42.

 • Sjednice Suda časti saziva i vodi predsjednik Suda časti.
 • U slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja sjednice, predsjednik Suda časti može ovlastiti člana Suda časti za vođenje iste sjednice.
 • U slučaju ostavke, bolesti, smrti ili isključenja iz članstva, predsjednika Suda časti na položaju predsjednika Suda časti mijenja član kojeg ovlasti Sud časti do izbora novog predsjednika Suda časti
 • Sud časti Udruge HVIDR-a Garešnica sudi u vijeću, a odluku donosi većinom glasova svih članova Suda časti.

 Stegovne mjere

 Članak 43.

 • Svojom odlukom u svezi predmeta o kojem raspravlja Sud časti može izreći stegovnu mjeru.
 • Stegovne mjere su:
 • opomena
 • ukor
 • oduzimanje dužnosti
 • suspenzija članskih prava
 • isključenje iz članstva člana Udruge HVIDR-a.

 Članak 44.

 • Opomena i ukor se izriču članu za lakše povrede članskih obaveza.
 • Oduzimanje dužnosti izriče se članu za opetovano činjenje lakših povreda kao i za povrede stegovne odgovornosti
 • Suspenzija članskih prava izriče se članu za opetovano činjenje težih povreda stegovne odgovornosti Uz ovu mjeru stegovne odgovornosti, utvrđuje se i oduzimanje dužnosti. Suspenzija se može izreći najviše na dvije godine.
 • Isključenje iz članstva izriče se članu za činjenje teških povreda stegovne odgovornosti, kao i za opetovano činjenje težih povreda. Isključenje iz članstva u sebi uključuje oduzimanje dužnosti i suspenziju članskih prava.
 • Kada Sud časti udruge donese odluku o pokretanju stegovnog postupka radi teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata Udruge HVIDR-a Garešnica dotičnom članu miruju članska prava.

 Teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata

 Članak 45.

 • Teža, odnosno teška povreda odredbi općih akata je svako postupanje člana:
 • koje je izazvalo teže, odnosno teške posljedice po ugled i interes "HVIDR-a"
 • koje je izazvalo veću ili veliku materijalnu štetu
 • koje bitno krši Statut Udruge HVIDR-a Garešnica   
 • kada djeluje u suprotnosti s programom "HVIDR-a", ili se ponaša suprotno načelima i ustroju "HVIDR-a"
 • koje grubo krši etički kodeks ponašanja članova "HVIDR-a".
 • Prosudba o tome da li se radi o težoj ili teškoj povredi odredbi općih akata sastavni je dio odluke Suda časti u predmetnom slučaju.

 Postupak pred Sudom časti Udruge HVIDR-a Garešnica    

 Članak 46.

 • Tijelo Udruge HVIDR-a Garešnica koje je pokrenulo stegovni postupak i član "HVIDR-a" protiv kojeg je postupak pokrenut i obrnuto, imaju položaj stranaka u postupku.
 • Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice što su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze što su ih stranke priložile. Teret dokazivanja činjenica je na podnositelju zahtjeva za stegovni postupak. Sud časti nije vezan prijedlogom stegovne mjere po zahtjevu podnositelja.
 • Stegovni postupak pred Sudom časti završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena.
 • Protiv odluke Suda časti Udruge HVIDR-a Garešnica dopušten je prigovor Sudu časti HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije.

 VI

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

 Način izbora članova tijela Udruge HVIDR-a Garešnica   

 Članak 47.

 • Izbori za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a Garešnica obavljaju se javnim ili tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata nego ih se bira.
 • Predsjednikom udruge postaje kandidat za Predsjedništvo udruge koji je dobio najviše glasova na izbornoj sjednici Skupštine udruge.Dopredsjednikom udruge postaje kandidat za Predsjedništvo udruge koji je drugi na listi za predsjedništvo, prema broju glasova na izbornoj sjednici Skupštine udruge.
 • Predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Garešnica bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština udruge.
 • Predsjednika i članove Suda časti Udruge HVIDR-a Garešnica bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština udruge.
 • O načinu glasovanja za sva tijela i dužnosnike Udruge HVIDR-a Garešnica odlučuje Skupština.
 • Delegate za Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i kandidate za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije bira javnim glasovanjem Skupština udruge.
 • Izabrani su oni članovi tijela udruge koji su dobili najviše glasova nazočnih članova skupštine udruge.

 Članak 48.

 • Izborom ili imenovanjem člana udruge na predsjedničku funkciju u bilo kojem tijelu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije ili bilo kojem tijelu HVIDR-a RH, izabranom članu prestaje mandat predsjednika u bilo kojem tijelu Udruge HVIDR-a Garešnica.

 Trajanje mandata, opoziv i kooptiranje članova tijela udruge

 Članak 49.

 • Tijela Udruge HVIDR-a Garešnica biraju se na vrijeme od 4 godine, koliko traje i mandat članova tih tijela.
 • U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno izabran, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je izabran.
 • Prestankom mandata tijela udruge prestaje i mandat njegovih članova.
 • Mandat članova tijela udruge može prestati i prije isteka mandata na temelju opoziva i razrješenja Odlukom Skupštine u slučaju neprihvaćanja izvješća tijela od strane članova skupštine. U takvim slučajevima članovi tijela udruge kojima nije prihvaćeno izvješće daju svoje mandate na raspolaganje o čemu odlučuje Skupština. Ukoliko Skupština donese odluku o prestanku mandata i razrješenju tijela udruge, tada se pristupa izboru novih članova istog tijela udruge.
 • Mandat predsjednicima tijela može prestati i na temelju ostavke, u slučaju bolesti i smrti predsjednika tijela udruge, kao i u slučajevima isključenja iz članstva odlukom Suda časti u stegovnom postupku. U navedenim slučajevima matično tijelo imenuje v.d. predsjednika do izbora novog predsjednika tijela na skupštini udruge. Ukoliko se pojave problemi u radu radi smanjenog broja članova tijela, može se odlukom istog tijela kooptirati kandidat po redoslijedu osvojenih glasova na listi za izbor istog tijela na zadnjoj izbornoj skupštini udruge.

 VII

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

 Članak 50.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Garešnica sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge.
 • Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije propisuje mjerila i kriterije za izbor delegata u Skupštinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije prema ključu koji je određen Statutom HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, te propisuje mjerila i kriterije za predlaganje kandidata za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Garešnica sastavlja kandidacijsku listu za delegate u Skupštini HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i kandidacijsku listu kandidata za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije na način propisan mjerilima iz prethodnog stavka ovog članka.

 VIII

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

 Članak 51.

 • Imovinu Udruge HVIDR-a Garešnica čine:
 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koje udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi odnosno djelatnosti utvrđenih statutom, financiranjem programa i projekata udruga iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • pokretne i nepokretne stvari udruge, te druga imovinska prava.
 • Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti utvrđenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 Financijsko poslovanje udruge HVIDR-a Garešnica

 Članak 52.

 • Udruga HVIDR-a Garešnica neprofitna je pravna osoba.
 • Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

 IX

PRESTANAK UDRUGE, IMENOVANJE LIKVIDATORA, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

 Članak 53.

 • Udruga HVIDR-a Garešnica može prestati s radom odlukom Skupštine udruge koja mora biti donesena 3/4. (tročetvrtinskom) većinom glasova evidentiranih članova udruge ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 Članak 54.

 • Prestankom Udruge HVIDR-a Garešnica njezina imovina pripada  HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije.

 Članak 55.

(1)   Likvidatora Udruge HVIDR-a Garešnica imenuje i opoziva Skupština udruge.  

 • Likvidator može, ali i ne mora biti član Udruge.
 • Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga RH kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 X

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE HVIDR-a GAREŠNICA   

 Članak 56.

 • Članovima Udruge HVIDR-a Garešnica za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva udruge može se dodijeliti priznanje ili nagrada.
 • Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
 • Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Garešnica.
 • Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

 XI

POČASNI ČLANOVI

 Članak 57.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Garešnica donosi odluku o počasnim članovima Udruge HVIDR-a Garešnica.

 XII

EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE HVIDR-a GAREŠNICA  

 Članak 58.

 • Udruga HVIDR-a Garešnica dužna je voditi evidenciju (popis) članova udruge.
 • Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u ,datumu rođenja, adresi prebivališta, datumu pristupanja udruzi, kategoriji i postotku tjelesnog oštećenja i datumu prestanka članstva. Za vođenje i ažuriranje popisa članova zadužuje se Predsjednik udruge.
 • Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
 • Izgled i sadržaj članske iskaznice hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata RH, članova u sustavu HVIDR-a RH, propisuje svojom odlukom Glavni odbor HVIDR-a RH temeljem Statuta HVIDR-a RH.

 XIII

Članak 59.

 • Radi provođenja članka 10. ovog Statuta, na temelju Odluke o udruživanju, Udruga HVIDR-a Garešnica donosi ovaj Statut kojim se usklađuje sa odredbama Statuta HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i Statuta HVIDR-a RH.

XIV

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 60.

 • Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova sjednici Skupštine nazočnih članova udruge nakon provedene rasprave.

 Članak 61.

 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge HVIDR-a Garešnica.
 • Tumačenje poslovnika o svom radu daju tijela određena Statutom udruge.

Članak 62.

 

 • Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od dana donošenja na Skupštini Udruge.
 • Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge HVIDR-a Garešnica od  11.2008.godine.

Predsjednik Udruge HVIDR-a Garešnica:

 

M.P.       _______________________

Mato Kelava

 

 

U Garešnici, dana 01.05.2015.

 

OSNOVNI PODACI

Adresa : T.G. Masaryka 8 , 43000 Bjelovar

Telefon/ fax : 043 243 295

E mail : hvidra@hvidra-bjelovar.hr

OIB : 88897428611

KORISNI LINKOVI

   

Udruga je financirana sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja

Županije Bjelovarsko - bilogorske i Grada Bjelovara te osobnim sredstvima, članarinama