Na temelju članka 13. Zakona o udrugama  („Narodne novine“, broj 74/14) i članka 21. Statuta,  Skupština Zajednice udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Bjelovarsko-bilogorske županije održana    dana 17.04.2015. godine, donijela je

 

S T A T U T

 

ZAJEDNICE UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Bjelovarsko-bilogorske  županije

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 • Zajednica udruga i članova HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije) je dragovoljna zajednica udruga i članova hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata koje djeluju na području Bjelovarsko-bilogorske županije, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje zajednice udruga.

Naziv i sjedište zajednice

Članak 2.

 • Naziv zajednice je Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Skraćeni naziv zajednice je HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 3.

 • Sjedište HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je u Bjelovaru, T.G.Masaryka 8. Odluku o promjeni adrese donosi Predsjedništvo Zajednice.

 

Područje djelovanja zajednice 

Članak 4.

 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 5.

 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je pravna osoba upisana u Registar udruga RH pri Uredu državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije.

Zastupanje HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

Članak 6.

 • HVIDR-u Bjelovarsko-bilogorske županije zastupa predsjednik.
 • Predsjedništvo može ovlastiti i druge osobe za zastupanje zajednice. 

Pečat, znak i  zastava

 Članak 7.

(1) Pečat HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu  koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv Zajednice; u sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom.

(2) Znak HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je znak vojnog invalida - osoba u invalidskim  kolicima precrtana automatskom puškom.

(3)  HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije  koristi skraćeni naziv i znak „hvidra“ u pravnom prometu u suglasnosti sa nositeljem prava intelektualnog vlasništva žiga HVIDR-a RH temeljem Zakona žigu.   

(4)    Zastava HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije pravokutnog je oblika i plave je boje (2m x 1m). U sredini zastave nalazi se kvadratični znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom, tiskan žutom bojom. Iznad znaka u pravilnom rasporedu stoji naziv HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije tiskan žutom bojom.

 

II

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI ZAJEDNICE UDRUGA

 Članak 8.

 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je osnovana u cilju socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja, razvitka i unapređenja vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava.
 • Zajednica sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika Domovinskog rata, ljudskih prava i socijalne djelatnosti.

 Članak 9.

 • Djelatnosti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije su:
 • provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite i pružanje besplatne pravne pomoći članovima
 • praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU
 • promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda
 • briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
 • briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
 • briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svojih članova
 • sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
 • planiranje rada zajednice, te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članstva i promicanju vrijednosti Domovinskog rata
 • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju razvitku i unapređenju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava
 • informiranje javnosti o radu zajednice
 • udruživanje u članstvo HVIDR-a RH
 • razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima

 

Udruživanje i odnosi prema drugim udrugama

 Članak 10.

 • Radi ostvarenja svojih ciljeva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije na temelju Odluke Skupštine udružuje se u Zajednicu županijskih zajednica, udruga i članova HVIDR-a Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: HVIDR-a RH).
 • Udruživanjem u članstvo HVIDR-e RH, HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije prihvaća odredbe općih akata temeljem teritorijalnog i hijerarhijskog ustroja HVIDR-a RH.
 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije može surađivati sa srodnim udrugama u RH i inozemstvu radi ostvarenja svojih ciljeva.

Javnost rada

 Članak 11.

 • Rad HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je javan.
 • Javnost djelovanja zajednice ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu i značajnim događajima, pisanim izvješćima, objavom na web stranici Udruge, putem medija ili na neki drugi prikladan način.
 • Javnost se može isključiti sa sjednice pojedinog tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije odlukom tog tijela.

 

III

ČLANSTVO ZAJEDNICE

 Članak 12.

 • Članstvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije čine:
 • članice: udruge HVIDR-a
 • članovi: članovi udruga u sustavu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Članicom HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije može postati svaka udruga HVIDR-a koja je registrirana kao pravna osoba, nakon dobivanja suglasnosti od HVIDR-e RH za korištenje naziva „hvidra“, koja djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije i koja:
 • ima više od 15 članova
 • ima ciljeve u skladu s načelima i programom HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Član HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je član udruge u sustavu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije koji prihvaća načela, program i Statute udruge i zajednice.

Učlanjenje članica

 Članak 13.

 • Predsjedništvo Udruge HVIDR-a koja želi postati članicom HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije podnosi Predsjedništvu zajednice zahtjev za učlanjenje u pisanom obliku.
 • U prilogu zahtjeva za učlanjenje obvezno se dostavlja slijedeća dokumentacija:
 • suglasnost HVIDR-e RH za korištenje naziva „hvidra“
 •  rješenje o upisu u registar udruga
 • Statut
 • popis članova
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke ili izborne skupštine
 • imena osoba ovlaštenih za zastupanje
 • odluku o udruživanju u HVIDR-u Bjelovarsko-bilogorske županije i prihvaćanju ciljeva i odredaba Statuta HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Predsjedništvo provodi raspravu i donosi odluku o učlanjenju u roku od 30 dana od dana prispijeća zahtjeva.
 • Ako prijem u članstvo bude odbijen, Predsjedništvo Udruge HVIDR-a u roku od 8 dana može uložiti prigovor na odbijenicu Predsjedništvu HVIDR-a RH, koji provodi raspravu o prigovoru, te donosi prijedlog odluke o učlanjenju, koji se dostavlja Glavnom odboru HVIDR-a RH. Odluka Glavnog odbora je konačna i mora biti obrazložena.
 • Članstvo u HVIDR-i Bjelovarsko-bilogorske županije stječe se danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka (3). ovog članka, pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen.

Učlanjenje članova

 Članak 14.

 • Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije razmatra odbijenice prijema u članstvo članova Udruga HVIDR-a, članica zajednice.
 • Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku od 8 dana od dana prijema odluke može uložiti prigovor na odbijenicu. U tom slučaju Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije provodi raspravu o prigovoru, te donosi odluku o učlanjenju, koja mora  biti obrazložena.
 • Članstvo se stječe danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka 2) ovog članka pod uvjetom da prijem u članstvo ne bude odbijen, a stupa na snagu danom izrade članske iskaznice, koja je u nadležnosti HVIDR-a RH.
 • O reviziji zahtjeva za članstvo odlučuje Glavni odbor HVIDR-a RH.

Prava, obveze i odgovornosti članica zajednice

 Članak 15.

 • Udruga HVIDR-a, članica HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju zajednice, osobito prijedlozima i zahtjevima, te preko svojih predstavnika u tijelima zajednice odlučivati s tim u svezi.
 • U Skupštinu HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije Udruga HVIDR-a delegira delegate s pravom odlučivanja, štujući načela delegatskog sustava i pravične brojčane i teritorijalne zastupljenosti, prema slijedećim mjerilima i kriterijima: predsjednici udruga, predsjednici nadzornih odbora i predsjednici sudova časti, te delegati prema broju članova: 3 delegata na 50 članova udruge, 6 delegata na 100 članova udruge, 9 delegata na 150 članova udruge, 12 delegata na 200 članova udruge, 15 delegata na 250 članova udruge.
 • Za tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije Udruga HVIDR-a, članica zajednice, predlaže kandidate i kandidacijske liste.
 • Udruge HVIDR-a, članice HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, imaju obvezu:
  • ostvarivati ciljeve zajednice
  • pridržavati se odredaba općih akata Udruge HVIDR-a, HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH
  • provoditi odluke Skupštine i tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
  • čuvati interese i ugled HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, te poštivati moralni kodeks ponašanja u "HVIDR-a".

Prava, obveze i odgovornosti članova u tijelima zajednice

 Članak 16.

 • Članovi tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi "HVIDR-a".
 • Članovi tijela obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije s pravom glasovanja, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati s članovima "HVIDR-a" o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

Stegovna odgovornost i rješavanje sporova članstva zajednice

 Članak 17.

 • Udruge HVIDR-a i članovi udruga, stegovno su odgovorni spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-a RH.
 • Rješavanje sporova u nadležnosti je Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prestanak i suspenzija članstva u zajednici

 Članak 18.

 • Ukoliko Skupština pojedine članice HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije donese odluku o istupanju iz članstva zajednice, ispunjen je nužan i dovoljan uvjet za prestanak članstva u zajednici. U tom slučaju Predsjedništvo dotične članice podnosi zahtjev za prestanak članstva. Zahtjev se podnosi tijelu ovlaštenom za prijem u članstvo. Obavijest o prestanku članstva pojedine članice obvezno se dostavlja Glavnom odboru HVIDR-a RH, koji donosi odluku o brisanju iste članice iz evidencije članstva HVIDR-a RH.
 • U slučaju dobrovoljnog istupanja iz članstva HVIDR-e, članica je obvezna prestati sa daljnjim korištenjem naziva i znaka „hvidra“ u pravnom prometu, te izvršiti promjenu podataka u Registru udruga RH, na osnovu zahtjeva HVIDR-e RH kao nositelja prava intelektualnog vlasništva žiga „hvidra“ temeljem odredaba Zakona o žigu i Statuta HVIDR-a RH.
 • Članstvo članova HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije prestaje;
  • smrću člana
  • istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
  • gubitkom statusa HRVI
  • neplaćanjem članarine duže od 1. godine
  • isključenjem.
 • U slučajevima prestanka članstva istupanjem, isključenjem, gubitkom statusa i neplaćanjem članarine duže od 1 godine, član je dužan vratiti člansku iskaznicu matičnoj udruzi, koju poništava HVIDR-a RH, te donosi odluku o brisanju istog člana iz evidencije članstva.
 • Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije može donijeti odluku o privremenoj suspenziji prava na članstvo pojedine članice ili člana HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije ili odluku o isključenju pojedine članice ili člana u stegovnom postupku po zahtjevima ovlaštenih tijela ili postupajući po prigovorima na odluke sudova časti udruga. U slučaju isključenja iz članstva pojedine članice, primjenjuju se iste odredbe koje su navedene u stavku 2. ovog članka vezano za obvezu prestanka korištenja naziva i znaka „hvidra“ u pravnom prometu.
 • U slučaju odluke Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije o suspenziji članskih prava, ista prava članstva HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije miruju dok traje mjera privremene suspenzije. Član ili članica kojima je izrečena stegovna mjera suspenzije članskih prava mogu podnijeti zamolbu za pomilovanje Sudu časti HVIDR-a RH istekom roka od 12 mjeseci od pravomoćnosti izrečene stegovne mjere. Odluku o prestanku suspenzije donosi Sud časti HVIDR-a RH.
 • Članica ili član kojima je izrečena stegovna mjera isključenje iz članstva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i HVIDR-e RH mogu podnijeti zamolbu za pomilovanje Saboru HVIDR-a RH istekom roka od 12 mjeseci od pravomoćnosti izrečene stegovne mjere.
 • Sud časti HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije može donijeti odluku o privremenoj suspenziji prava na članstvo pojedine članice HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije ili odluku o isključenju pojedine članice u stegovnom postupku. U slučaju isključenja iz članstva, primjenjuju se iste odredbe koje su navedene u stavku 2. ovog članka vezano za obvezu prestanka korištenja naziva „hvidra“ u pravnom prometu.

IV

TIJELA HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 19.

 • Tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije su:
 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti

 

Skupština HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 20.

 • Skupštinu čine delegati: delegirani predstavnici udruga HVIDR-a u sastavu zajednice i članovi tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Broj delegata odnosno članova udruga u Skupštini zajednice određuje svojom odlukom Predsjedništvo HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije štujući pritom načela delegatskog sustava i pravične brojčane i teritorijalne zastupljenosti prema slijedećim mjerilima i kriterijima: predsjednici udruga, predsjednici nadzornih odbora i predsjednici sudova časti, te delegati prema broju članova: 3 delegata na 50 članova udruge, 6 delegata na 100 članova udruge, 9 delegata na 150 članova udruge, 12 delegata na 200 članova udruge, 15 delegata na 250 članova udruge.
 • Broj delegata u Skupštini je najmanje

 

Zadaće i ovlasti Skupštine HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 21.

 • Skupština HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije:
 • donosi Statut Zajednice udruga i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika zajednice
 • bira i razrješava predsjednika Nadzornog odbora
 • bira i razrješava predsjednika Suda časti
 • bira i razrješava članove tijela zajednice
 • odlučuje o opozivu i razrješenju članova tijela zajednice
 • bira delegate za Sabor HVIDR-a RH
 • bira kandidate za tijela HVIDR-a RH
 • odlučuje o udruživanju i istupanju iz članstva HVIDR-a RH
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela zajednice i godišnje financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu
 • donosi plan rada i financijski plan udruge za slijedeću kalendarsku godinu
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine zajednice
 • donosi odluke o statusnim promjenama
 • bira i opoziva likvidatora zajednice
 • donosi odluke u skladu sa Statutom udruga
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela zajednice udruga.
 • Skupština HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije radi prema Poslovniku kojeg sama donosi.

 

Sjednice Skupštine HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 22.

 • Sjednica Skupštine HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od 1/2. delegata.
 • Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih delegata Skupštine.

 Članak 23.

 • Redovne sjednice Skupštine mogu biti izvještajne i izborne. Redovne izvještajne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik 1 godišnje. Redovne izborne sjednice Skupštine zajednice saziva predsjednik, poštujući odredbu o trajanju mandata članova tijela zajednice.
 • Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije na vlastitu inicijativu ili na temelju:
 • odluke Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije
 • pismenog zahtjeva najmanje 1/3 članica zajednice
 • odluke Nadzornog odbora i Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • odluke Suda časti HVIDR-a RH

predsjednik HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik zajednice udruga ne sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine, istekom roka izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

 • U slučaju isteka mandata članova tijela, Izvanrednu izbornu skupštinu saziva 1/3 članica udruga u sustavu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije upisanih u evidenciji članstva ili zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga RH.

 

Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 24.

 • Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije čine predsjednik, dopredsjednik i predsjednici udruga HVIDR-a u sastavu
 • Broj članova Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je najmanje 5. Ukoliko je temeljem stavka 1. ovog članka broj članova Predsjedništva manji od 5, ostale članove bira Skupština na listi Predsjedništva.
 • Predsjednik HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije po položaju predsjedava sjednicama Predsjedništva.

 Zadaće i ovlasti Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 25.

 • Predsjedništvo HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije :
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta zajednice
 • između dvije sjednice Skupštine, upravlja radom zajednice
 • može ovlastiti drugu osobu za zastupanje HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije do izbora novog predsjednika na Skupštini zajednice
 • donosi opće akte zajednice u skladu sa ovim Statutom
 • provodi odluke Skupštine zajednice
 • donosi odluke u skladu sa Statutom zajednice
 • brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva zajednice
 • donosi plan aktivnosti zajednice
 • upravlja imovinom zajednice i donosi financijski plan za sljedeće plansko razdoblje
 • propisuje mjerila za izbor tijela zajednice
 • predlaže kandidate i kandidacijske liste za tijela HVIDR-a RH
 • imenuje komisije i povjerenike, određuje im sastav, zadaće i rokove odrade
 • osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća u zajednici
 • donosi odluku o promjeni adrese zajednice
 • odlučuje o suradnji sa drugim srodnim udrugama u realizaciji ciljeva statuta
 • o svom radu redovito izvješćuje predsjedništva udruga, članica zajednice i Predsjedništvo HVIDR-a RH
 • može podnijeti zahtjev za vođenje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana ili članice zajednice pred Sudom časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Sjednice Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 26.

 • Sjednicu Predsjedništva HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije saziva predsjednik zajednice u pravilu najmanje 1 u dva mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće.
 • Na sjednicu Predsjedništva obvezno se pozivaju predsjednik Nadzornog odbora i predsjednik Suda časti, koji istoj nazoče bez prava glasovanja.
 • Sjednica Predsjedništva je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od 1/2 članova Predsjedništva.
 • Predsjedništvo odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.

Predsjednik HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 27.

 • Predsjednik HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije zastupa zajednicu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije .
 • Predsjednik je po položaju je član Glavnog odbora HVIDR-a RH.

 

Zadaće i ovlasti predsjednika HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 28.

 • Predsjednik HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije :
 • predlaže sastav Predsjedništva
 • brine o provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva zajednice
 • saziva i vodi sjednice Skupštine zajednice
 • saziva i vodi sjednice Predsjedništva zajednice
 • odgovara za zakonitost rada zajednice
 • vodi poslove Zajednice udruga sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva
 • priprema plan aktivnosti zajednice
 • brine o korištenju imovine zajednice
 • rukovodi odradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u zajednice
 • podnosi redovita izvješća o svom radu i radu Predsjedništva Skupštini zajednice, te odgovara za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun zajednice
 • saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništva udruge, te brine o upoznavanju javnosti sa radom zajednice
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima zajednice.

 Članak 29.

 • Predsjednik HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije može:
 • svojom odlukom odrediti dopredsjednika ili bilo kojeg člana Predsjedništva zajednice da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti prisustvovanja određenoj sjednici.
 • može tražiti preispitivanje odluke koja nije u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije; odluka Nadzornog odbora u svezi "sporne" odluke je konačna.

Nadzorni odbor HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 30.

 • Nadzorno tijelo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je Nadzorni odbor.
 • Nadzorni odbor ima pet članova: predsjednika Nadzornog odbora i četiri člana.
 • U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi tijela zajednice iste razine. 

Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 31.

 • Nadzorni odbor HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije :
 • izrađuje Poslovnik o svom radu
 • nadzire rad svih tijela zajednice najmanje jednom tromjesečno
 • nadzire rad svih tijela udruga HVIDR-a, svojih članica, najmanje jedanput u dvije godine
 • nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje zajednice najmanje jednom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta
 • podnosi redovita izvješća Skupštini zajednice
 • podnosi redovita izvješća o radu Nadzornom odboru HVIDR-a RH
 • može podnijeti zahtjev za vođenje stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana ili članice zajednice pred Sudom časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 32.

 • Nadzorni odbor može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela zajednice ili nadzor rada bilo koje članice zajednice.

Sjednice Nadzornog odbora HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 33.

 • Sjednicu Nadzornog odbora HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilu svaka tri mjeseca, a ukoliko postoji potreba i češće.
 • U slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja sjednice, predsjednik Nadzornog odbora može ovlastiti člana Nadzornog odbora za vođenje iste sjednice.
 • U slučaju ostavke, bolesti, smrti ili isključenja iz članstva, predsjednika Nadzornog odbora na položaju predsjednika mijenja član kojeg ovlasti Nadzorni odbor do izbora novog predsjednika Nadzornog odbora
 • Sjednica Nadzornog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od 1/2. članova Nadzornog odbora.
 • Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Nadzornog odbora.

Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 34.

 • Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije je tijelo koje odlučuje o povredama odredaba ovog Statuta, kao i općih akata udruga HVIDR-a, njenih članica, odnosno rješavanju sporova, te donosi odluke s tim u svezi.
 • Pod povredom odredaba općih akata podrazumijeva se povreda prava ili povreda obveza članova tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i njenih članica, navedenih u općim aktima.

 Članak 35.

 • Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije ima pet članova: predsjednika Suda časti i četiri člana.
 • U Sud časti ne mogu biti birani članovi tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije iste razine.

Zadaće i ovlasti Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 36.

 • Sud časti izrađuje Poslovnik o svom radu.
 • Sud časti postupa po zahtjevima tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka koji se Sudu časti dostavljaju u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi, te prigovorima na odluke sudova časti udruga u sastavu zajednice.
 • Sud časti odlučuje o mjeri privremene suspenzije Udruge HVIDR-a, članice zajednice udruga, u stegovnom postupku spram povrede prava i obveza članice zajednice udruga.
 • Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije u suđenju je neovisan.
 • Odluka Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije za lakše povrede stegovne odgovornosti je konačna. Protiv odluke Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije za teže i teške povrede stegovne odgovornosti dopuštena je žalba Sudu časti HVIDR-a RH u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Suda časti HVIDR-a RH u navedenim slučajevima je konačna.
 • O svom radu Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije redovito izvješćuje Sud časti HVIDR-a RH.

 

Sjednice Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske  županije

 Članak 37.

 • Sjednice Suda časti saziva i vodi predsjednik Suda časti.
 • U slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja sjednice, predsjednik Suda časti može ovlastiti člana Suda časti za vođenje iste sjednice.
 • U slučaju ostavke,bolesti,smrti ili isključenja iz članstva,predsjednika Suda časti na položaju predsjednika Suda časti mijenja član kojeg ovlasti Sud časti do izbora novog predsjednika Suda časti.
 • Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije sudi u vijeću, a odluku donosi većinom glasova svih članova vijeća Suda časti.
 • Vijeće Suda časti sastoji se od predsjednika Suda časti i najmanje 2 člana Suda časti.
 • Umjesto predsjednika Suda časti može nastupiti član Suda časti kojeg predsjednik odredi da ga zamjenjuje, ako on ne može prisustvovati vijećanju.

 

Stegovne mjere

 Članak 38.

 • Svojom odlukom u svezi predmeta o kojem raspravlja Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije može izreći stegovnu mjeru.
 • Stegovne mjere su:
 • opomena
 • ukor
 • oduzimanje dužnosti
 • suspenzija članskih prava
 • isključenje iz članstva člana udruge.

 Članak 39.

 • Opomena i ukor se izriču članu za lakše povrede članskih obaveza.
 • Oduzimanje dužnosti izriče se članu za opetovano činjenje lakših povreda kao i za povrede stegovne odgovornosti
 • Suspenzija članskih prava izriče se članu za opetovano činjenje težih povreda stegovne odgovornosti Uz ovu mjeru stegovne odgovornosti, utvrđuje se i oduzimanje dužnosti. Suspenzija se može izreći najviše na dvije godine.
 • Isključenje iz članstva izriče se članu za činjenje teških povreda stegovne odgovornosti, kao i za opetovano činjenje težih povreda. Isključenje iz članstva u sebi uključuje oduzimanje dužnosti i suspenziju članskih prava.
 • Kada Sud časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije donese odluku o pokretanju stegovnog postupka radi teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata u sustavu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, dotičnom članu miruju članska prava.

Teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata

 Članak 40.

 • Teža, odnosno teška povreda odredbi općih akata je svako postupanje člana:
 • koje je izazvalo teže, odnosno teške posljedice po ugled i interes "HVIDR-a"
 • koje je izazvalo veću ili veliku materijalnu štetu
 • koje bitno krši Statut HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije i statute članica u sustavu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 • kada djeluje u suprotnosti s programom "HVIDR-a", ili se ponaša suprotno načelima i ustroju "HVIDR-a"
 • koje grubo krši etički kodeks ponašanja članova "HVIDR-a".
 • Prosudba o tome da li se radi o težoj ili teškoj povredi odredbi općih akata sastavni je dio odluke Suda časti u predmetnom slučaju.

Postupak pred Sudom časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 41.

 • Tijelo Udruge HVIDR-a, odnosno tijelo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije koje je pokrenulo stegovni postupak i član ili članica "HVIDR-a" protiv kojeg je postupak pokrenut, imaju položaj stranaka u postupku.
 • Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice što su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze što su ih stranke priložile. Teret dokazivanja činjenica je na podnositelju zahtjeva za stegovni postupak. Sud časti nije vezan prijedlogom stegovne mjere po zahtjevu podnositelja.
 • Stegovni postupak pred Sudom časti završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena.

 

 

V

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Način izbora članova tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 42.

 • Izbori za sva tijela HVIDR-a Bjelovarsko bilogorske županije  obavljaju se javnim ili tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata nego ih se bira.
 • Predsjednika i dopredsjednika HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština zajednice.
 • Članove Predsjedništva bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština zajednice.
 • Delegate za Sabor HVIDR-a RH i kandidate za tijela HVIDR-a RH bira javnim glasovanjem Skupština zajednice.
 • Predsjednika i članove Nadzornog odbora HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština zajednice.
 • Predsjednika i članove Suda časti HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije bira javnim ili tajnim glasovanjem Skupština zajednice.
 • O načinu glasovanja za sva tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije odlučuje Skupština.
 • Izabrani su oni članovi tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije koji su dobili najviše glasova nazočnih delegata Skupštine zajednice.

 Članak 43.

 • Izborom ili imenovanjem na predsjedničku funkciju u bilo kojem tijelu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, izabranom članu prestaje mandat predsjednika u bilo kojem tijelu bilo koje Udruge HVIDR-a.

 

Trajanje mandata, opoziv i kooptiranje članova tijela zajednice

 Članak 44.

 • Tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije biraju se na vrijeme od 4. godine, koliko traje i mandat članova tih tijela.
 • U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan ili je izabran na izvanrednoj izbornoj Skupštini, ubraja se i protek vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan ili izabran.
 • Prestankom mandata tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije prestaje i mandat njihovih članova.
 • Mandat članova tijela zajednice može prestati i prije isteka mandata na temelju opoziva i razrješenja Odlukom Skupštine u slučaju neprihvaćanja izvješća tijela od strane delegata skupštine. U takvim slučajevima članovi tijela zajednice kojima nije prihvaćeno izvješće daju svoje mandate na raspolaganje o čemu odlučuje Skupština. Ukoliko Skupština donese odluku o prestanku mandata i razrješenju tijela zajednice, tada se pristupa izboru novih članova istog tijela zajednice.
 • Mandat predsjednika tijela može prestati i na temelju ostavke, u slučaju bolesti i smrti predsjednika tijela zajednice, kao i u slučajevima isključenja iz članstva odlukom Suda časti u stegovnom postupku. U navedenim slučajevima matično tijelo imenuje v.d. predsjednika do izbora novog predsjednika tijela na Skupštini zajednice. Ukoliko se pojave problemi u radu radi smanjenog broja članova tijela, može se odlukom istog tijela kooptirati kandidat po redoslijedu osvojenih glasova na listi za izbor istog tijela na zadnjoj izbornoj Skupštini zajednice.

 

VI

KANDIDIRANJE ZA IZBORE

 Članak 45.

 • Postupak kandidiranja za izbor tijela HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije propisuje Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije, a za izbor tijela HVIDR-a RH postupak propisuje Glavni odbor HVIDR-a RH na temelju mjerila i kriterija utvrđenih Statutom HVIDR-a RH.

 

VII

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE ZAJEDNICE UDRUGA

 Članak 46.

 • Imovinu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije čine:
 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koje udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi odnosno djelatnosti utvrđenih statutom, financiranjem programa i projekata udruga iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • pokretne i nepokretne stvari udruge, te druga imovinska prava.
 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti utvrđenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

Financijsko poslovanje HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 47.

 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije neprofitna je pravna osoba.
 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

VIII

PRESTANAK ZAJEDNICE, IMENOVANJE LIKVIDATORA, TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA ZAJEDNICE

 Članak 48.

 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije može prestati s radom odlukom Skupštine HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije koja mora biti donesena 3/4. (tročetvrtinskom) većinom glasova svih delegata Skupštine udruge ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 49.

 • Likvidatora HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje i opoziva Skupština zajednice.  
 • Likvidator može, ali i ne mora biti član u sustavu zajednice.
 • Likvidator zastupa zajednicu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja zajednice iz registra udruga.

 Članak 50.

 • Prestankom HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije njezina imovina pripada HVIDR-i RH.

 

IX

PRIZNANJA I NAGRADE HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije

 Članak 51.

 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva zajednice može dodijeliti priznanje ili nagradu.
 • Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva zajednice može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
 • Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje Predsjedništvo HVIDR-e Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

 

X

POČASNI ČLANOVI

Članak 52.

 • Predsjedništvo HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije donosi odluku o počasnim članovima zajednice.

 

XI

EVIDENCIJA ČLANSTVA HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije  

Članak 53.

 • HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije dužna je voditi evidenciju (popis) članstva zajednice.
 • Popis članstva vodi se elektronički i obvezno sadrži slijedeće podatke:
 • za članice: podatke o nazivu članice, OIB, datum donošenja odluke o udruživanju, podatke o broju i podacima članica i članova, te datumu prestanka članstva.
 • za članove udruga u sustavu HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije: podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, adresi prebivališta, broju članske iskaznice, datumu pristupanja udruzi, postotku tjelesnog oštećenja i datumu prestanka članstva. Za vođenje i ažuriranje popisa članova zadužuje se Predsjednik udruge.
 • Popis članstva uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
 • Izgled i sadržaj članske iskaznice propisuje svojom odlukom Glavni odbor HVIDR-a RH temeljem Statuta HVIDR-a RH.
 • HVIDR-a RH je nadležna za izradu članskih iskaznica svih članova u sustavu HVIDR-a RH temeljem Naputka o evidenciji članstva i prikupljanju članarine u sustavu HVIDR-a RH.

XII

Članak 54.

 • Radi provođenja članka 10. ovog Statuta, na temelju Odluke o udruživanju, HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ovaj Statut kojim se usklađuje sa odredbama Statuta HVIDR-a RH.

XIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 55.

 • Statut HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Skupština većinom glasova sjednici Skupštine nazočnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

 Članak 56.

 • Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije.
 • Tumačenje Poslovnika o svom radu daju tijela određena Statutom zajednice.

 Članak 57.

 

 • Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga.
 • Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije od  10.2008.godine i Izmjene i dopune Statuta HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije od 12.02.2010..

 

Predsjednik HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije:

 

M.P.                      ________________________

Mladen Marinković

 

 

 

U Bjelovaru, dana 17.04.2015.

         

OSNOVNI PODACI

Adresa : T.G. Masaryka 8 , 43000 Bjelovar

Telefon/ fax : 043 243 295

E mail : hvidra@hvidra-bjelovar.hr

OIB : 88897428611

KORISNI LINKOVI

   

Udruga je financirana sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja

Županije Bjelovarsko - bilogorske i Grada Bjelovara te osobnim sredstvima, članarinama

© 2018 hvidra-bjelovar.hr / ŽU HVIDR-a Bjelovarsko bilogorska županija