Sukladno odredbi članka 7. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 78/13) objavljene su Liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita (11.234 zahtjeva) odnosno Lista prvenstva za dodjelu financijske potpore za kupnju ili izgradnju prve nekretnine (368 zahtjeva).

Liste prvenstva objavljene su na oglasnim pločama ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba.

Na listu prvenstva podnositelji zahtjeva mogu uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objave.

Nakon isteka roka za prigovor, potvrđene Liste prvenstva objavit će se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, te će se primjenjivati  od 01. ožujka 2017. godine i vrijedit će do objave potvrđenih listi prvenstva za slijedeću kalendarsku godinu.

 

preneseno sa  M H B

OSNOVNI PODACI

Adresa : T.G. Masaryka 8 , 43000 Bjelovar

Telefon/ fax : 043 243 295

E mail : hvidra@hvidra-bjelovar.hr

OIB : 88897428611

KORISNI LINKOVI

   

Udruga je financirana sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja

Županije Bjelovarsko - bilogorske i Grada Bjelovara te osobnim sredstvima, članarinama

© 2018 hvidra-bjelovar.hr / ŽU HVIDR-a Bjelovarsko bilogorska županija